Home   |  Contact
 
Cabinet Medicina Muncii Iasi

O.M.S. 240 - 2004

ORDIN nr. 240 din 3 martie 2004
privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora
EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 11 martie 2004

    Vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publica şi inspecţia sanitară de stat OB. 2.253/2004,
    având în vedere prevederile:
    - Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publica, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare;
    - Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Standardele minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii, prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aproba Baremul minimal de dotare a cabinetului medical de medicina muncii, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 4
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti, comisiile judeţene de acreditare a cabinetelor medicale, precum şi celelalte structuri menţionate vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifica corespunzător Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003.
    ART. 6
    Prezentul ordin va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sănătăţii,
                                 Ovidiu Brinzan

    Bucureşti, 3 martie 2004.
    Nr. 240.

 

    ANEXA 1

 

                               STANDARDE MINIMALE
           pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii

    I. Standarde referitoare la organizare
    1. Cabinetul medical de medicina muncii este organizat în specialitatea medicina muncii conform reglementărilor legale în vigoare.
    2. Cabinetul medical de medicina muncii are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de direcţia de sănătate publica, conform prevederilor legale în vigoare.
    3. Cabinetul medical de medicina muncii are autorizaţie sanitară de funcţionare în vigoare, conform legii.
    4. Cabinetul de medicina muncii autorizat poate deschide puncte de lucru în întreprinderi.
    5. Unitatea mobila medicală destinată controlului medical periodic se defineste ca un centru de examinare screening, dotat cu aparatura autorizata de Ministerul Sănătăţii, care se deplaseaza la sediul unităţilor pe ai căror angajaţi îi supraveghează.
    6. Cabinetul medical de medicina muncii are un regulament de organizare şi funcţionare de care întregul personal a luat cunostinta în scris.

    II. Standarde referitoare la resursele fizice
    7. Cabinetul medical de medicina muncii are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.
    8. Materialele sanitare şi aparatele medicale utilizate în cadrul activităţii medicale sunt înregistrate în inventarul unităţii şi depozitate în mod adecvat.
    9. Dotarea minimala a cabinetului medical de medicina muncii este conform baremului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    10. La sediul cabinetului medical de medicina muncii exista cel puţin un aparat telefonic funcţional, care are alocat un număr de apel.

    III. Standarde referitoare la resursele umane
    11. Medicii specialişti de medicina muncii, alt personal cu studii superioare şi asistentii medicali care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii au autorizaţie de libera practica valabilă, conform prevederilor legale.
    12. Personalul angajat care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii are contract de munca legal.
    13. Medicii de medicina muncii care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.
    14. Asistentii medicali care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali din România.
    15. Toate persoanele care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii au fise de post în care sunt definite atribuţiile acestora, semnate de persoana în cauza şi aprobate de reprezentantul legal al cabinetului medical.
    16. La nivelul cabinetului medical de medicina muncii trebuie sa existe un document intern prin care patronul cabinetului medical se angajează sa respecte independenta profesională a medicilor de medicina muncii şi dreptul de decizie al acestora.
    17. Medicii şi asistentele medicale care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii au un program de lucru organizat, la care se face referire expresă în programul afişat.
    18. Pe intreaga perioada de lucru în cabinetul medical de medicina muncii lucrează un medic de medicina muncii titular, precum şi alte persoane angajate legal.
    19. Personalul poarta în permanenta un ecuson pe care sunt scrise numele şi calificarea respectivei persoane.

    IV. Standarde functionale generale
    20. Cabinetele medicale de medicina muncii au un program de lucru afişat vizibil. Programul de lucru poate fi flexibil, adaptandu-se solicitărilor beneficiarilor.
    21. Atât la intrarea, cat şi în interiorul cabinetului medical de medicina muncii nu trebuie sa existe pericol de accidentare sau de vătămare corporală nici pentru pacienti, nici pentru personal.
    22. Cabinetul medical de medicina muncii respecta prevederile legale în vigoare, referitoare la examenele medicale la angajare, controalele medicale de adaptare, periodice, la reluarea activităţii sau pentru consultatiile spontane.
    23. Cabinetul medical de medicina muncii acorda servicii în mod nediscriminatoriu în limitele contractului de prestări de servicii încheiat cu angajatorul.
    24. Cabinetul medical de medicina muncii foloseşte pentru manevre care implica soluţii de continuitate materiale sanitare sterile de unica folosinta, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizeaza în mod adecvat.

    V. Standarde functionale specifice
    25. Cabinetul medical de medicina muncii asigura în principal servicii privind:
    - evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale;
    - monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin: examene medicale la angajare în munca, examen medical de adaptare, examen medical la reluarea activităţii, control medical periodic;
    - comunicarea existenţei riscului de imbolnavire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii;
    - îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în caz de accident de munca, boala legată de profesie sau după afecţiuni cronice;
    - consilierea angajatorului privind adaptarea muncii şi a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor;
    - consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de munca;
    - transmiterea la sistemul informaţional naţional a datelor privind accidentele de munca şi bolile profesionale.
    26. Pentru examinari şi evaluări specifice toxicologice, cabinetele de medicina muncii vor fi abilitate de Ministerul Sănătăţii.
    27. Cabinetul medical de medicina muncii asigura îndeplinirea responsabilităţilor specifice privind declararea bolilor profesionale.

    VI. Standarde referitoare la managementul informatiei
    28. Cabinetul medical de medicina muncii realizează evidenta examenelor medicale de angajare, controalelor medicale de adaptare şi periodice, examenelor medicale la reluarea activităţii şi a consultatiilor spontane, a angajatorilor/angajaţilor care au solicitat aceste servicii medicale, persoanelor care au furnizat serviciile, precum şi momentele când s-au furnizat.
    29. Dosarele medicale de medicina muncii, fişele de expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate profesională vor fi păstrate la nivelul cabinetelor de medicina muncii pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare.
    30. Cabinetul medical de medicina muncii are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se menţionează ca întregul personal este obligat sa păstreze confidenţialitatea fata de terţi (conform reglementărilor în vigoare) privind rezultatele investigatiilor efectuate în cadrul examenelor medicale de medicina muncii.
    31. Angajaţii cărora li s-au oferit servicii medicale de medicina muncii au acces la toate informaţiile referitoare la starea lor de sănătate şi conţinute în dosarul medical.
    32. Angajatorilor şi angajaţilor li se vor transmite fişele de aptitudine.
    33. Cabinetul medical de medicina muncii trebuie sa ia măsuri pentru protecţia informatiei şi a suportului acesteia impotriva pierderii, degradării şi folosirii acesteia de către persoane neautorizate.
    34. În cazul schimbării furnizorului de servicii de medicina muncii, înregistrările medicale se vor preda noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.
    35. La transferul în alta unitate angajatului i se vor inmana copii ale dosarului medical şi ale fisei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la cabinetul de medicina muncii al unităţii respective.
    36. Angajatorii în procedura de faliment vor informa cabinetul de medicina muncii şi vor preda înregistrările medicale structurilor de medicina muncii din direcţiile de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti.
    37. La întreruperea temporară sau definitiva a activităţii angajatului, cabinetul de medicina muncii va preda o copie a dosarului medical al acestuia medicului de familie.
    38. Dosarul medical este protejat de prevederile legislaţiei în vigoare privind secretul medical şi este necomunicabil angajatorului.

    VII. Controlul profesional al activităţii
    39. Controlul profesional al activităţii angajatului se face de către direcţia de sănătate publica pe raza căreia funcţionează structura de medicina muncii.

 

    ANEXA 2

                                 BAREM MINIMAL

               de dotare a cabinetului medical de medicina muncii

    Dotare minimala:
    - canapea pentru consultaţii;
    - dulap pentru instrumente şi medicamente;
    - stetoscop;
    - tensiometru;
    - ciocan de reflexe;
    - cantar pentru adulti;
    - taliometru;
    - optotip pentru distanta şi aproape.
    Optional (în afară baremului minimal):
    - electrocardiograf;
    - audiometru;
    - otoscop;
    - set de diapazoane;
    - spirometru;
    - negatoscop;
    - aparatura specifica evaluării factorilor de munca (sonometru, detectoare
portabile de gaze, luxmetru, anemometru, hygrometru, psihrometru, globtermometru, catatermometru etc.).

 

                                 -----------------

 

Cabinet Medicina Muncii Iasi.         Distributie pliante Iasi