Home   |  Contact
 
Cabinet Medicina Muncii Iasi

Legea 108 - 1999

 LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*)
pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002
──────────────────
*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 137/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461din 23 septembrie 1999.
Legea nr. 108/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999, şi a fost modificată şi completatăprin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/1999, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999 (aprobată cumodificări prin Legea nr. 320/2001, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 344 din 28 iunie 2001) şi prin Hotărârea Guvernului nr. 238/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204din 26 martie 2002.
 CAP. 1
 Dispoziţii generale
 ART. 1
 (1) Se înfiinţează Inspecţia Muncii, organ de specialitate aladministraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şiSolidarităţii Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată de labugetul de stat şi din venituri extrabugetare.

ART. 2
 Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de munca,unităţi cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ şiîn municipiul Bucureşti.
ART. 3
 Inspecţia Muncii, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,poate propune Guvernului înfiinţarea în subordinea sa, în condiţiileprevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, a unor unităţi cupersonalitate juridică, prin intermediul cărora sa se asigure pregătireasau perfecţionarea pregătirii personalului propriu, precum şi efectuareaunor prestaţii legate de specificul activităţii.
ART. 4
 (1) Funcţionarea Inspecţiei Muncii se reglementează prin regulamentulde organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, lapropunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu respectareaprevederilor prezentei legi.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii va fiadoptat în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi înMonitorul Oficial al României, Partea I**).

────────────
 **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 767/1999 privind aprobareaRegulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 24 septembrie 1999,cu modificările ulterioare.
 CAP. 2
 Atribuţiile Inspecţiei Muncii
 ART. 5
 Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunturmătoarele:
a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile demunca, la securitatea şi sănătatea în munca, la protecţia salariaţilor carelucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare laasigurările sociale;
b) informarea autorităţilor competente despre deficientele legate deaplicarea corecta a dispoziţiilor legale în vigoare;
c) furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficacemijloace de respectare a legislaţiei muncii;
d) asistarea tehnica a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenireariscurilor profesionale şi a conflictelor sociale;
e) iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii şi SolidarităţiiSociale pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noiacte legislative în domeniu.
ART. 6
 (1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 5, Inspecţia Muncii
are următoarele atribuţii: a) în domeniul stabilirii relaţiilor de munca controlează:
-încadrarea în munca şi încetarea activităţii persoanelor caredesfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de munca sau al unei convenţii civile de prestări de servicii;
-stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru;
-stabilirea şi acordarea drepturilor salariale, precum şi a celorlaltedrepturi decurgând din munca prestată;
-accesul fără nici o discriminare pe piata muncii al tuturorpersoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privindcondiţiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum şi ale unor categoriide persoane defavorizate;
-respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislaţia muncii şi a
clauzelor contractelor colective de munca;b) în domeniul securităţii şi al sănătăţii în munca:
-acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborareaprogramelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controleazărealizarea acestora;
 -efectuează sau solicita măsurători şi determinări, examinează probede produse şi de materiale în unităţi şi în afară acestora, pentruclarificarea unor situaţii de pericol;
-dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune aechipamentelor tehnice, în cazul în care constata o stare de pericoliminent de accidentare sau de imbolnavire profesională, şi sesizează, dupăcaz, organele de urmărire penală;
-acorda angajatorilor, persoane juridice şi fizice, autorizaţia defuncţionare din punct de vedere al securităţii în munca;
-retrage autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţiiîn munca, dacă constata ca prin modificarea condiţiilor care au stat labaza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislaţiei în vigoare;
-cercetează accidentele de munca conform prevederilor Normelormetodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şievidenta accidentelor de munca;
 -coordonează activitatea de instruire şi informare a angajaţilor îndomeniul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de munca şi urmăreşteactivitatea de formare a specialiştilor în domeniu;controlează aplicarea dispoziţiilor legale referitoare lacertificarea produselor, maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor deprotecţie din punct de vedere al securităţii în munca, la intrarea acestorape teritoriul naţional, prin inspectorii de munca sau prin organismeacreditate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare lasănătatea în munca şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale.
(2) Inspecţia Muncii furnizează, la cerere, celor interesaţi, contracost, asistenta de specialitate.
ART. 7
 (1) Contravaloarea unor prestaţii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit.b), precum şi a asistenţei acordate în condiţiile prevăzute la art. 6 alin.
(2) se suporta de către beneficiarii acestora şi constituie venituri ce segestionează în regim extrabugetar de către Inspecţia Muncii şi, după caz,de către unităţile subordonate acesteia şi se utilizează pentru acoperireacheltuielilor curente, de capital şi de personal.
(2) Prestaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), pentru care sepercep tarife, cuantumul acestora, precum şi tarifele pentru asistentaacordată în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) se stabilesc prinordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

 ART. 8
 În realizarea atribuţiilor sale Inspecţia Muncii cooperează cuministere, inspecţii din alte domenii, instituţii publice sau private, cureprezentanţii partenerilor sociali şi poate apela la serviciile unorexperţi sau ale unor organisme specializate, în condiţiile stabilite deregulamentul de organizare şi funcţionare propriu.
ART. 9
 Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi MinisterulJustiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, Serviciul Roman deInformaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de TelecomunicaţiiSpeciale şi Serviciul de Protecţie şi Paza organizează activităţile deinspecţie a muncii prin serviciile proprii de specialitate, care aucompetenta exclusiva numai pentru structurile respective.
CAP. 3
 Organizarea Inspecţiei Muncii
 ART. 10
 (1) Inspecţia Muncii este condusă de un inspector general de stat.
(2) În exercitarea atribuţiilor de conducere inspectorul general destat are în subordine 2 inspectori generali de stat adjuncţi.
(3) Inspectorul general de stat este numit prin ordin al ministruluimuncii şi solidarităţii sociale.
 (4) Atribuţiile inspectorilor generali de stat adjuncţi sunt stabiliteprin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu.

ART. 11
 Inspectoratele teritoriale de munca sunt conduse de câte un inspectorşef, numit de ministrul muncii şi solidarităţii sociale la propunereainspectorului general de stat.
ART. 12
 Personalul Inspecţiei Muncii este alcătuit din inspectori de munca şidin alte categorii de personal.
ART. 13
 Structura organizatorică a Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelorteritoriale de munca, precum şi numărul maxim al personalului acestora sestabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, pebaza şi în limita numărului de posturi aprobate pentru Ministerul Muncii şiSolidarităţii Sociale prin hotărâre a Guvernului.
ART. 14
 (1) Salarizarea personalului încadrat la Inspecţia Muncii se stabileşteprin lege. Pana la adoptarea unei legi proprii salarizarea se va realizaastfel:
 a) pentru Inspecţia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabileaparatului propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
b) pentru inspectoratele teritoriale de munca, potrivit prevederilorlegale aplicabile serviciilor publice descentralizate ale MinisteruluiMuncii şi Solidarităţii Sociale. 
(2) Echivalarea funcţiilor specifice de conducere şi de execuţie dinInspecţia Muncii se face prin hotărâre a Guvernului, pana la adoptarea uneilegi proprii privind salarizarea personalului Inspecţiei Muncii.
ART. 15
 Inspecţia Muncii prezintă anual ministrului muncii şi solidarităţiisociale un raport de activitate privind modul în care şi-a îndeplinitatribuţiile stabilite prin prezenta lege.
CAP. 4
 Inspectorul de munca
 ART. 16
 (1) Inspectorii de munca sunt funcţionari publici.
(2) Inspectorii de munca sunt independenţi fata de orice schimbareguvernamentală şi de orice influenta neprevăzută din afară.
ART. 17
 (1) Încadrarea inspectorilor de munca se face prin concurs sau examen,în raport cu pregătirea profesională şi cu aptitudinile candidaţilor.
(2) Numirile în funcţii de conducere se fac pe baza unor criteriistabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al InspecţieiMuncii.

 ART. 18
 Inspectorii de munca sunt obligaţi:
a) sa nu aibă nici un interes, direct sau indirect, de orice natura arfi acesta, în unităţile care se afla sub incidenta controlului lor;
b) sa nu dezvaluie secretele de fabricaţie şi, în general, procedurilede exploatare, de care ar putea lua cunostinta în exercitarea funcţiilorlor, nici după momentul încetării, indiferent de motiv, a contractului lorindividual de munca;
c) sa păstreze confidenţialitatea oricărei reclamaţii care semnaleazanerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta legeşi sa nu dezvaluie conducatorului persoanei juridice şi persoanei fizicesau reprezentantului acestora faptul ca inspecţia a fost efectuată caurmare a unei reclamaţii.
 ART. 19
 (1) Inspectorii de munca au următoarele drepturi:
a) sa aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă, însediul persoanei juridice şi în orice alt loc de munca organizat deaceasta;
b) sa solicite conducerii persoanei juridice sau persoanei fizicedocumentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului saupentru efectuarea cercetării accidentelor de munca;
c) sa procure dovezi, sa efectueze investigaţii sau examene, sa cearaprezentarea documentaţiei pe care o considera necesară, sa realizezemăsurători sau sa preleveze mostre de substanţe utilizate în procesul deproducţie;
d) sa impună ca abaterile constatate în domeniu sa fie remediate pe locsau într-un timp limitat;
e) sa ceara, acolo unde este cazul, modificarea instalaţiilor sau aproceselor tehnologice utilizate, dacă acestea nu asigura securitatealucrătorilor la locul de munca;
f) sa dispună întreruperea sau suspendarea imediata a proceselor demunca atunci când constata o stare de pericol iminent de accident sau deimbolnavire profesională pentru lucrătorii care participa la procesul deproducţie sau pentru alte persoane;
g) sa apeleze la organisme agreate pentru a verifica starea locurilorde munca sau a materialelor folosite;h) sa dispună măsuri atunci când conducătorul persoanei juridice nu îşiîndeplineşte obligaţiile legale;
i) sa sesizeze organele de urmărire penală cu privire la cazurile deabateri considerate infracţiuni;
j) sa între în toate locurile în care se efectuează lucrări ce implicariscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
k) sa ceara informaţii, fie singuri, fie în prezenta martorilor, de laorice persoana şi despre orice problema care constituie obiectulcontrolului;
l) sa propună retragerea autorizaţiei de funcţionare din punct devedere al securităţii în munca, dacă constata ca, prin modificareacondiţiilor care au stat la baza acesteia, nu se respecta prevederilelegislaţiei în vigoare.
(2) Măsurile luate de inspectorii de munca pot fi contestate pe căilejudiciare sau administrative prevăzute de lege.
 CAP. 5
 Sancţiuni
 ART. 20
 Împiedicarea, în orice mod, de către un angajator, persoana fizica saujuridică, a inspectorilor de munca sa îşi exercite controlul în limiteleprevăzute la art. 6 şi 19 constituie contravenţie şi se sancţionează cuamenda de la 45.000.000 lei la 90.000.000 lei.
 ART. 21
 Refuzul unui angajator, persoana fizica sau juridică, de a aduce laîndeplinire măsurile obligatorii, dispuse de inspectorul de munca, latermenele stabilite de acesta, în limitele şi cu respectarea prevederilorart. 6 şi 19, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la
30.000.000 lei la 100.000.000 lei.
 ART. 22
 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 20 şi21 se fac de către inspectorii de munca.
(2) Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii secompletează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şisancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare*).

──────────
 *) Legea nr. 32/1968, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148din 14 noiembrie 1968, a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001 (aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din22 aprilie 2002).
La art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede ca ori decâte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se facetrimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionareacontravenţiilor, aceasta se va socoti facuta la dispoziţiilecorespunzătoare ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.
 (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţelepublice, un procent de 15% din sumele încasate cu titlu de amendaconstituie venituri extrabugetare care se încasează, se administrează, secontabilizeaza şi se utilizează de Inspecţia Muncii.
(4) Veniturile prevăzute la alin. (3) se vor folosi pentru acoperireaunei cote-părţi din cheltuelile curente de capital, precum şi pentruconstituirea şi utilizarea, numai pana la data aplicării prevederilor art.14, a fondului de stimulare a personalului încadrat la aceasta instituţie.Modul de repartizare a stimulentelor se stabileşte prin decizie emisă deinspectorul general de stat.

ART. 23  
Inspectorii de munca sunt competenţi sa constate şi sa sanctionezetoate faptele care, potrivit legii, constituie contravenţii şi pentru carese prevede ca agentul constatator face parte din personalul MinisteruluiMuncii şi Solidarităţii Sociale, al direcţiilor generale de munca şisolidaritate socială şi al inspectoratelor teritoriale de munca.

ART. 24
 În cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri gravede la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şisănătate în munca, Inspecţia Muncii poate cere radierea persoanei juridicedin registrul comerţului.
 CAP. 6
 Dispoziţii finale
 ART. 25
 (1) Inspecţia Muncii preia în administrare de la Ministerul Muncii şiSolidarităţii Sociale, pe baza de protocol, clădirile şi terenurileaferente, precum şi toate celelalte bunuri necesare activităţilorspecifice.
(2) Pentru dezvoltarea activităţilor proprii autorităţile publicecentrale sau locale vor atribui Inspecţiei Muncii, cu prioritate, încondiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii.
ART. 26
 (1) Sumele realizate în condiţiile art. 7, care se gestionează în regimextrabugetar, se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare dedobanda.
 (2) Sumele prevăzute la alin. (1), neutilizate pana la sfârşitulanului, se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceleaşidestinaţii.

ART. 27
 Personalul preluat de către Inspecţia Muncii de la Ministerul Muncii şiSolidarităţii Sociale se considera transferat în interesul serviciului.
 ART. 28
 (1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la data publicăriiei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se modifica în mod corespunzător**).

──────────────────
 **) Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea MinisteruluiMuncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001.
 (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 181 şi 182 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 10/1972, publicată înBuletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, precum şi oricedispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.
─────────────────

 

Cabinet Medicina Muncii Iasi.         Creare site